OptimizeInterval

Name

OptimizeInterval -- this command is obsolete